Bangla: Numbers

#
#
Bangla
Pronunciation     
#
#
Bangla
Pronunciation
0 to 10
51 to 60
0
SHOONNO
50
PONCHASH
1
EK
51
EKANNO
2
DUI
52
BAHANNO
3
TIN
53
TIPANNO
4
CHAR
54
CHUYANNO
5
P[nasal]ACH
55
PONCHANNO
6
CHCHOY
56
CHCHAPPANNO
7
SHAT
57
SHATANNO
8
AT
58
ATANNO
9
NOY
59 UNOSHAT
10
DOSH
60
SHAT
11 to 20
61 to 70
11
EGARO
61
EKSHOTTI
12
BARO
62
BASHOTTI
13
TERO
63 TESHOTTI
14
CHODDO
64
CH[nasal]OUSHOTTI
15
PONERO
65
P[nasal]OYSHOTTI
16

SHOLO
66
CHCHESHOTTI
17
SHATERO
67
SHATSHOTTI
18
ATHARO
68
ATSHOTTI
19
UNISH
69
UNOSHOTTOR
20
KURI/BISH
70
SHOTTOR
21 to 30
71 to 80
21
EKUSH
71
EKATTOR
22
BAISH
72
BAHATTOR
23
TEISH
73
TIYATTOR
24
CHOBBISH
74
CHUYATTOR
25
P[nasal]OCHISH
75
P[nasal]OCHATTOR
26
CHCHABBISH
76
CHCHIYATTOR
27
SHATASH
77
SHATATTOR
28
ATHASH
78
ATATTOR
29
UNOTIRISH
79
UNO-ASHI
30
TIRISH
80
ASHI
31 to 40
81 to 90
31
EKTIRISH
81
EKASHI
32
BOTTRISH
82
BIRASHI
33
TETTRISH
83
TIRASHI
34
CHOUTIRISH
84
CHURASHI
35
P[nasal]OYTIRISH
85
P[nasal]OCHASHI
36
CHCHOTTRISH
86
CHCHIYASHI
37
SH[nasal]AITIRISH
87
SHATASHI
38
ATTIRISH
88
ATASHI
39
UNOCHOLLISH
89
UNONOBBOI
40
CHOLLISH
90
NOBBOI
41 to 50
91 to 100
41
EKCHOLLISH
91
EKANOBBOI
42
BIYALLISH
92
BIRANOBBOI
43
TETALLISH
93
TIRANOBBOI
44
CHUYALLISH
94
CHURANOBBOI
45
P[nasal]OYTALLISH
95
P[nasal]OCHANOBBOI
46
CHCHECHOLLISH
96
CHCHIYANOBBOI
47
SHATCHOLLISH
97
SHATANOBBOI
48
ATCHOLLISH
98
ATANOBBOI
49
UNOPONCHASH
99
NIRANOBBOI
50
PONCHASH
100
EKSHO
  
100,000
One Lakh

10,000,000
One croreBangla